ارتباط تلفني: 09395229099
پيامك: 5000141775
خطوط اختصاصی
  • کلیه خطوط به صورت سالانه ارائه میشود و برای تمدید در سال بعد می بایست کل هزینه یا ۴۰% هزینه خط خریداری شده ، پرداخت گردد . این موضوع کاملا در حیطه اختیارات اپراتور بوده و در صورتی که اپراتور هزینه ای از آرپ پیامک دریافت نکند ، ما نیز هزینه ای از شما دریافت نخواهیم کرد .
جهت مشاهده معایب و مزایای اپراتور های ارسال پیامک اینجا کلیک کنید

 

خطوط ۱۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۴ رقمی سفارشی ۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۳ رقمی سفارشی ۷۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۷۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۲ رقمی سفارشی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۱ رقمی سفارشی ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۱۰ رقمی سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۹ رقمی سفارشی ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۸ رقمی غیر سفارشی ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۸ رقمی سفارشی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۷ رقمی ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۶ رقمی ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
خطوط ۵۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۴ رقمی غیر سفارشی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی سفارشی ۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۳ رقمی غیر سفارشی ۳۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۳ رقمی سفارشی ۶۵۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۷۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی سفارشی ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۱ رقمی سفارشی ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی سفارشی ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی غیر سفارشی ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی غیر سفارشی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی سفارشی ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۷ رقمی ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۶ رقمی ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ۳۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی غیر رند ۲۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۴ رقمی رند ۴۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی غیر رند ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی رند ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر رند ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی رند ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ۲۰۰۰ هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۱۲ رقمی غیر سفارشی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی نیمه رند ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۲ رقمی رند ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی غیر سفارشی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی نیمه رند ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۱۰ رقمی رند ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی غیر سفارشی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی نیمه رند ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۹ رقمی رند ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی غیر سفارشی ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی نیمه رند ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
۸ رقمی رند ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت no تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ثابت تهران ( ۰۲۱ ) هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
۸ رقمی ثابت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۵ رقمی ثابت ۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
۴ رقمی ثابت ۰ ریال ۲۴ تا ۴۸ ساعت yes
سفارش
سفارش
تحویل آنی سامانه
ورود به پنل
ورود به پنل
پنل کاربری و نمایندگی
امکانات بسته ها
امکانات بسته ها
تعرفه بسته ها
تعرفه بسته ها
خطوط اختصاصی
خطوط اختصاصی
نمایندگی
نمایندگی
7 روز گارانتی
7 روز گارانتی
کیفیت پشتیبانی مهم است ؟
در آی ال اس ام اس پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته واقعی و مداوم در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی داخل سامانه انجام میپذیرد .
تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟
همکاری با کلیه اپراتورها
آی ال اس ام اس جزء معدود سرویس دهندگانیست که کلیه اپراتور های ارسال پیامک را به صورت همزمان پشتیبانی می نماید . در آی ال اس ام اس شما میتوانید از خطوط 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، ارسال پیامک بین المللی ، ارسال با دکل BTS ایرانسل ، رده سنی و جنسیت و کاملترین بانک مشاغل به تفکیک استفاده نمایید .
لوگو به پرداخت ملت
آخرين امکانات اضافه شده:  
Close